AKINSOFT A2teker Dergi'sindeYaz�l�m sekt�r�nde g�stermi� oldu�u �st�n ba�ar�lar�n�n yan� s�ra Ulusal Bas�nda da ad�ndan s�k�a s�z ettiren AKINSOFT bu kez de A2teker dergisinin Temmuz-A�ustos 2015 say�s�nda yer ald�. Derginin 20. say�s�nda okurlar�na sevilen oyuncu Timur Acar'�n bulundu�u ve AKINSOFT'un sponsorlu�unu ger�ekle�tirdi�i afi� arma�an edildi. Yine derginin son sayfas�nda AKINSOFT Y�netim Kurulu Ba�kan� Dr. �zg�r Ak�n'�n "alttaki gen� i� adam�" sorusuyla yer ald��� �engel bulmaca yay�nland�.