Karaman Temizel Ünlü Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Ö�rencilerinin AKINSOFT Plaza ve Cadde Meram Kafe & Robotik Uygulama Merkezi Ziyareti

Yaz�l�m ve robotik teknolojiler alan�nda geli�tirdi�i çal��malarla genç bireylere örnek olan AKINSOFT, ö�rencilik ya�amlar�nda kurumlar�n i�leyi�lerini görebilmeleri ve ilerleyen dönemlerde ba�ar�l� çal��malara imza atabilmeleri ad�na AKINSOFT Konya ve Cadde Meram Kafe &Robotik Uygulama Merkezi kap�lar�n� ö�rencilere her daim açarak, onlara destek ve ���k olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 10.12.2015 tarihinde AKINSOFT Halkla �li�kiler Uzman� Huzur Zehra �ahin e�li�inden Karaman Temizel Ünlü Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ö�rencileri AKINSOFT Plaza ve Cadde Meram Kafe & Robotik Uygulama Merkezini ziyaret ettiler. Plaza ziyaretinde ö�rencilerin yo�un ilgisini çeken robotik departman�nda, robot yap�m�yla ilgili ak�llar�ndaki birçok soruya yan�t bulan topluluk daha sonras�nda ziyarete gittikleri Cadde Meram Kafe & Robotik Uygulama Merkezi'ndeki Robotik Müzeyi gezerek Garson robot ADA'lar taraf�ndan servis edilen yiyecekleri yedikten sonra memnuniyetlerini dile getirerek Konya'dan ayr�ld�lar. Etkinlikten geriye kalan keyifli kareler...